Recent Changes - Search:

Surveys and data


Instruments


Support to other department sections


Support Dr. Scient. thesis


Contribution to "Scientific infrastructure"


Obsolete, kept for reference


edit SideBar

Last update: May 12, 2021, at 06:55 AM
Version: pmwiki-2.2.134

RAPPORT

Unix-Linux arbeidsgruppe

Universitetet i Bergen
Institutt for geovitenskap

16. februar 2007


BAKGRUNN

Unix-Linux utvalget ved Institutt for geovitenskap (IFG) ble nedsatt i januar 2006.

Mandatet gikk ut på å:

 • Kartlegge Unix/Linux-bruken ved IFG
 • Vurdere overgang fra Sun/Solaris til Linux på serverdrift, og estimere kostnader i den forbindelse.
 • Estimere investeringer/kostnader forbundet med videre bruk av Sun/Solaris.

Utvalget har avholdt i alt seks møter.

For å samordne anbefalingene med det som er UiBs gjeldende retningslinjer mht. serverdrift ble representanter for UiB IT-avdeling (seksjon for infrastruktur) konsultert ved flere anledninger.

Arbeidet som utvalget har utført er dokumentert på webstedet http://www2.geo.uib.no/unix-linux
Her finnes detaljerte resultater fra kartlegging av Unix/Linux brukere, oversikt over dagens Unix programvare samt møtereferater.


KARTLEGGING

Kartleggingen omfatter:

 • IFG Unix servere med beskrivelse av hver maskins oppgaver.
 • Unix arbeidsstasjoner tilknyttet disse serverne.
 • Programvare- og tjenestetilbud på Unix serverne.
 • Unix og Linuxbrukere, fordelt på tematisk forskningsgruppe og type arbeid som utføres.

Unix servere

 • I alt driver IFG seks Unix servere, alle basert på Sun hardware og Solaris operativsystem.
 • Etter dagens standard er dette maskiner med svak ytelse, sammenlignet med regnekraften i en ordinær PC, og enda mer ufordelaktig målt mot moderne servere.
 • I prinsippet kunne samtlige vært erstattet av en enkelt maskin.
 • To av maskinene benyttes til tolkningsprogrammet GeoFrame Charisma. Arbeidsgruppen anbefaler at dette programmet fases ut, fordi:
  • Det benyttes i svært liten grad.
  • Har en relativt høy terskel for nybegynnere og forutsetter dermed tilstedeværelsen av instruktører som besitter den nødvendige kompetanse - og slikt personell finnes p.t. ikke ved IFG.
  • Windowsbasert programvare fyller i dag denne funksjonen (Geographix, og i den senere tid Petrel for 3D tolkning).

Unix arbeidsstasjoner

Det eksisterer et antall Sun arbeidsstasjoner tilknyttet serverne. Arbeidsstasjonene brukes som personlige arbeidsstasjoner hos forskere og teknisk personale.

Arbeidsstasjonene må, ihht. sentrale IT-regler, tas ut av bruk. De kan erstattes av Linux eller Windows PC (begge tilknyttet klientdrift-systemet); sistnevnte benytter X-emulator programvare for å kunne fremstå som X terminal. Det er nødvendig å anskaffe seks PC'er til dette formålet. Pris estimert til kr. 11.000 pr. stk.; samlet beløp blir kr. 66.000.

Programvare- og tjenestetilbud på Unix serverne

På Unix serverne har arbeidsgruppen identifisert og beskrevet 24 fagspesifikke programmer. Ut fra brukerundersøkelsen oppnådde hvert program en "score" som reflekterte både antall brukere og hvor ofte programmet ble benyttet. Sammendrag:

 • På delt førsteplass i antall poeng finner vi seismisk prosessering (kombinasjonen av Promax og Seismic Unix) og innsamling/bearbeiding seismologiske data (Seisan + SeisNet).
 • Andre- og tredjeplass inntas av hhv. GMT (kartplotteprogram) og Matlab (generell numerisk matematikk). Med programmene omtalt så langt er 67% av den samlede poengsummen brukt opp.
 • Deretter følger en rekke programmer som oppnår middels poengsummer.
 • Til slutt er det endel programmer som scorer null eller svært få poeng. Man kan vurdere å fase ut enkelte av disse.

Med tjenestetilbud menes f.eks. web- og ftpserver, lisens-, print- og plotterserver. Endel av tjenestene, som web- og ftpserver, må i tråd med UiB IT-hensyn overføres til sentrale servere; unntaket er spesialtilfeller med utspring i seismologi, der den vertikale integrasjonen mellom innsamling i bunnen, via mellomlag med bearbeiding og lagring, og endelig til web-presentasjon i toppen, er meget tett.

Uavhengig av den serverløsning IFG foretrekker i fremtiden er det nødvendig med printere/plottere plassert lokalt. Det ser ut til at man kan beholde disse tjenestene nærmest uansett løsning.

Unix- og Linuxbrukerne ved IFG

 • Tungbrukere av Unixsystemet må sies å være:
  • Samtlige av seismologigruppens medlemmer.
  • De som utfører seismisk prosessering.
 • Antallet som utfører basseng- og reservoarmodellering er langt mindre.
 • Programmet for seismisk tolkning er nesten ikke brukt.
 • Programmet for generellt matematisk bruk (Matlab) er ganske populært, spredt utover brukere i flere tematiske grupper.

Tredve personer leverte svar i brukerundersøkelsen. Av disse svarte nitten at de benyttet Linux i stedet for eller i tillegg til Unix. Bruken er jevnt fordelt innenfor de tematiske gruppene seismologi, petroleum og marin geologi/geofysikk.


KONKLUSJONER

Dagens Sun/Unix system

Ingen flere nyinvesteringer i dagens Sun/Unix-system.

Seismologigruppen: Fortsatt bruk av Sun/Unix i en overgangsperiode

 • Seismologigruppen benytter i stor grad Sun/Unix i forbindelse med driften av Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Intensjonen er å foreta en overgang til Linux, men dette er en tidkrevende prosess sett i lys av det store antall programmer som må gjennomgås og tilpasses. Seismologigruppen ønsker derfor å beholde to av dagens Sun/Unix systemer (det ene som backup) i en overgangsperiode, som kan være av to-tre års varighet.
 • Reparasjonsutgifter i denne perioden bør IFG bekoste.

Linux klientdriftsystemet

Foruten de fordeler som Linux klientdriftede maskiner gir mht. automatisert vedlikehold vil systemet også kunne inkludere flere av de Unix programmene som scorer høyest i brukshyppighet, f.eks. Matlab, GMT og Seismic Unix. For aksess til de store datamengdene som ofte kreves: Se neste punkt.

Datalagring og -backup

 • Datalagring flyttes fra IFG til IT sentralt.
 • Forutsetningen er at det blir etablert høyhastighets datanettverk (min. 1 GBit/s) mellom IFG og datalager, enten via kobber- eller fiberoptisk kabel (begge muligheter finnes nå). Dermed vil ikke selve nettverket representere noen flaskehals i datatrafikken, og man oppnår stor fleksibilitet mht. lokalisering av lagringssystemene.
 • I de nærmeste to år vil det være behov for å lagre 5 TByte med data.
 • Årlig leie av 1 TByte diskplass ved IT sentralt vil være kr 7.800 for hurtige disker, og kr 3.800 for medium-hastighet disker. Vi kan vinne erfaring med det rimeligste alternativet. Årlig kostnad for leie av 5 TByte diskplass blir i så fall kr. 19.000.
 • Backup av samme datamengde vil utgjøre en årlig kostnad på kr. 7.000.
 • Etter innlogging blir data tilgjengelig for IFG bruker uansett om det brukes Windows eller Linux klientsystem. Det kan også etableres mer restriktiv adgangskontroll for sensitive data.
 • Ved instituttet må det finnes tape/dvd stasjoner som gir enkel mulighet for innlasting og kopiering av data.
 • Ordningen med sentral datalagring og -backup evalueres etter ett års drift. Skulle ordningen ikke fungere etter intensjonene kan vi vurdere å anskaffe lokalt lagringssystem (noe som vil innebære investeringer i størrelsesorden 2-300.000 kr).

Ny Linux server

Det bør investeres i en ny Linux server basert på Intel prosessorarkitektur. Maskinen skal opptre i følgende roller:

 • Seismologigruppens målmaskin for migrasjonen fra Unix til Linux.
 • Den kjører Promax, som er industristandard programvare for prosessering av seismiske data. Programvaren i det nye CGG-clusteret knyttet til prosesseringslab'en er selvsagt av høy kvalitet, men er mer nisjepreget og mangler den utbredelse som Promax har. I tillegg vil de som behersker Promax i dag unngå å bruke ressurser på å opparbeide kompetanse i en ny, ganske omfattende programvarepakke.
 • En generell "number-cruncher" arbeidshest for geofaglige applikasjoner, med ytelse godt over det en typisk klientdriftet Linux maskin må kunne antas å ha de nærmeste to-tre årene.
 • Fagfelt ved IFG som tildels er i ferd med å endres i mer "numerisk" retning - basseng-, reservoar- og geodynamisk modellering - vil kunne anvende denne maskinen.
 • For brukere som har valgt Windows-basert klient PC gir maskinen adgang til geofaglige applikasjoner under Linux. Såkalt X-emulator programvare gjør Windows om til en X-terminal der man logger inn på serveren.

Når det gjelder lokalisering og drifting av maskinen har man valget mellom lokale eller sentrale løsninger. Maskinen bør plasseres og driftes lokalt, av hensyn til migrasjonen av Seismologigruppens NNSN system.

Maskinen er utstyrt med noe diskkapasitet. Lagrings- og backupsystemet beskrevet i punkt 3.4 er imidlertid primært disklager for brukernes hjemmekataloger og felles datasett.

Maskinkostnad estimeres til kr. 250.000.

Utskifting av Sun arbeidsstasjoner.

Sun arbeidsstasjoner (seks stk.) erstattes av PC'er - ref. pkt. 2.2. Samlet kostnad kr. 66.000.

Edit - History - Print - Search
Page last modified on September 28, 2011, at 10:44 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y